Godt at vide som forældre på skolen

Det praktiske & økonomien

Et samlet overblik


Der er mange ting, som man har brug for at vide, når man er forældre til et barn på skolen. Hvad koster det, at have et barn på skolen? Hvad er skolelørdag? Osv. 

Forventninger & ønsker


Hvad kan du forvente af skolen - og hvad ønsker skolen af dig som forælder? Det har vi alt sammen samlet info om på denne side.

Indmeldelse, økonomi

& meget andet

 

Indmeldelse til undervisning:


Skolen har elever på klassetrin fra bh.kl til og med 9. klasse.


Indmeldelse foregår efter personlig samtale mellem forældre og den pågældende klasselærer. 


Henvendelse rettes til kontoret for at få en aftale med klasselærerne.


Når indmeldelse finder sted, betales et gebyr på kr. 500,- pr. barn  

 

Skoleøkonomi:


Skolen modtager statstilskud til undervisning efter reglerne i Lov om Friskoler. Loven forudsætter, at forældrene betaler en del af udgifterne (dvs. skolepenge).


Skolefritidsordningen modtager også et statstilskud, dog kun til børn i bh.kl og 1. – 3. klasse

Skolepenge


For skoleåret 2023/24 betales skolepenge over 11 rater. Betaling opkræves via Nets.


Forældrene opfordres til at lade sig tilmeldeNets igennem deres pengeinstitut. Såfremt man ikke tilmeldes Nets vil der blivepålagt et gebyr på kr. 25,- pr. md.


Raten pr. barn er for 2023 som følger:


Kr. 1.388,- for undervisning i bh.kl, 1. og 2. kl.

Kr. 1.475,-for undervisning af øvrige elever 


Juli måned er betalingsfri.


Der ydes automatisk søskenderabat, jf.nedenstående:


25% moderation for barn nr. 2
50% moderation for barn nr. 3
75% moderation for barn nr. 4


(som søskende defineres biologiske hel- og halvsøskende).


Satser vises ikke i mobilvisning - kun på computervisning:

Ekstra udgifter:


Skolens overordnede mål er at skabe læring, fællesskab og livsduelighed, og derfor

prioriterer vi spændende og berigende oplevelser og undervisning. Lejrture og musikundervisning er bl.a. en vigtig del af dette.

 

Udover skolepengene er der derfor nogle ekstra omkostninger i forbindelse med skolegangen. Disse omfatter de spændende lejrture, der er planlagt på forskellige klassetrin, som tilfører undervisningen noget helt særligt samtidig med, at det styrker klassens sociale liv.

 

Her er et overblik over lejrturene og de forventede omkostninger:

 

  • Lejrtur i 3. klasse, Den fynske landsby 200,-
  • Lejrtur i 4. klasse, Jernaldermiljø 400,-
  • Lejrtur i 6. klasse, Bornholm 2.500,-
  • Lejrtur i 7. klasse, Fulton 2.500,-
  • Lejrtur i 8. klasse, Landbrugspraktik i Tyskland 2.500,-
  • Lejrtur i 9. klasse, Norge 4.500,-

 

Vores musikundervisning er også særligt prioritereret, og er en af de aktiviteter, der både er medvirkende til at styrke elevernes faglighed, koncentration og det sociale liv – ikke blot i klasserne, men også klasserne i mellem, da vi på skolen har et fælles orkester.

 

Ved violinundervisning er der i 5. klasse mulighed for at leje en violin til ca. 880,-

I løbet af skolegangen kan forventes en forældreudgift på anskaffelse af musikinstrument og tilbehør til dette.

 

Der vil i de større klasser blive brug for enkelte bøger til undervisningen samt egen PC, som vil være udgift udover skolepengene. Dette er med til at løfte undervisningen og skabe grundlag for god læring i løbet af skolegangen.

 

Nogle klasser har en opsparingskonto, hvor de månedligt kan indbetale et beløb til delvis dækning af ture ud af huset. Denne opsparing aftales af forældrene i fællesskab på et forældremøde, hvor den månedlige betaling også aftales. Derudover er der enkelte klasser, som arbejder og tjener penge ind til rejser i de større klasser.

 

Vi vil også gerne oplyse, at der kan opstå mindre udgifter udover skolepengene, hvis en elev gentagne gange mister materialer som hæfter, blyanter, sangbøger, passer og lignende. En sådan udgift vil blive lagt til forældrebetalingen.


Udmeldelse af skolen


Udmeldelse af skolen skal senest ske d. 10. i måneden, for at gælde fra d. 1. i den efterfølgende måned.


 

SFO-betaling


Dette er et tilbud for børn fra bh.kl. til 4.kl.


Tilmelding til SFO og ændringer i tilmeldingenskal ske skriftligt ved henvendelse til kontoret.


Ændringer, der er modtaget inden den 10. i en måned, får virkning fra den første i efterfølgende måned.


SFO er lukket i 4 uger i juli måned (se aktuelle datoer under SFO), mellem jul og nytår, mandag-onsdag før Påske og fredag efter Kr. Himmelfartsdag.


Forældrebetalingen betales over 11 rater sammen med skolepengeopkrævningen.

 

Raten pr. barn i SFO er for 2023 som følger:


Kr. 1.009,- for pasning alle dage (modul 1)
fra kl. 7.00-8.10 og kl. 13.00-15.00 


Kr. 1.202,- for pasning alle dage (modul 2)
fra kl. 7.00-8.10 og kl.13.00-16.30 


Kr. 255,- for pasning en dag om ugen (modul 3)
fra kl. 13.00-15.00 (giver ikke ret til feriepasning) 


Kr. 510,-for pasning to dage om ugen (modul 4)
fra kl. 13.00-15.00 (giver ikke ret til feriepasning) 

 

Særlige SFO-moduler for 5. klasses elever

- nærmere oplysninger: 


Modul 5A:  Kr. 274,- for morgen-SFO,
mandag - fredag fra kl. 7.00 - 8.00


Modul 5B: Kr. 722,- for Eftermiddags-SFO,
mandag - fredag fra skoleophør - kl. 16.30


Modul 5C: Kr. 995,- for både morgen- og eftermiddags-SFO, mandag - fredag kl. 7.00 - 8.00 samt fra skoleophør - kl. 16.30 - samt feriepasning


Modul 5D: Kr. 711,- for Klippekort, 10 klip, som kan bruges på hverdage eller feriedage efter behov.


Alle priser inkluderer et dagligt, økologisk måltid - undtagen ved feriepasning.

 

Ændringer til SFO-modul


Ændringer af SFO-modul skal senest ske d. 10. i måneden, for at gælde fra d. 1. i den efterfølgende måned.


Dog skal ændringer vedr. august måned være meddelt

senest d. 1. juli.


OBS: vær opmærksom på, at elever som er tilmeldt SFO'en med udgangen af 3. klasse ikke automatisk udmeldes ved oprykning til 4. klasse. Ønskes SFO ikke i 4. klasse, skal der fremsendes en udmeldingsblanket.


1. barn

2. barn

3. barn

4. barn

bhk.-2. kl.

1.388,-

1.041,-

694,-

347,-

3. - 9. kl.

1.475,-

1.107,-

738,-

368,-

Nedsat skolepenge-
& SFO-betaling


Der kan søges om fripladstilskud, som administreres af Fordelingssekretariatet – se: www.fordelingssekretariatet.dk


Ansøgningsskema kan hentes på skolens kontor, hvortil skemaet sendes eller afleveres inden ansøgningsfristens udløb. For skoleåret 2022/23 skal skemaet være kontoret i hænde senest d. 30. august 2022.


Ansøgning om fripladstilskud af skolepenge/SFO-betaling
gælder for ét skoleår ad gangen. Der skal altså ansøges
hvert år. For nærmere information se særskilt folder om ”Tilskud til friplads”.


Fripladstilskud


Steiner Skolen i Vejle følger, i lighed med øvrige friskoler, Fordelingssekretariatets vilkår og takster for fripladstilskud.


Fordelingssekretariatet er den offentlige instans, der fordeler tilskud til alle landets friskoler.


Ansøgning om tilskud til nedbringelse af forældrebetaling sendes til Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. Ansøgningsblanket kan rekvireres samme sted.


Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 30. august . Efter denne dato kan der ikke længere ansøges om tilskud til friplads for skoleåret.


Ansøgere er ansvarlige for korrekt udfyldelse af ansøgningsskema og overholdelse af frister i forhold til Fordelingssekretariatet.


Forældre, der ansøger om fripladstilskud, skal skriftligt give samtykke til at Fordelingssekretariatet indhenter alle relevante oplysninger hos SKAT, CPR og andre registre med betydning for Fordelingssekretariatets behandling af ansøgningen.


Fripladstilskuddets størrelse beregnes på grundlag af husstandens samlede indkomst. Nærmere oplysninger om fordelingsnøgle m.v. findes på https://www.fskr.dk/tilskud/friplads


Bemærk, at der kan søges om fripladstilskud til skolepenge for elever i bh.kl. til 9. klasse og fripladstilskud til elever i SFO fra bh. kl. til og med 3. klasse. Der søges for ét skoleår ad gangen.


Fripladstilskuddet kan først fordeles endeligt i januar måned det pågældende skoleår.


Udbetaling af tilskud:


For ansøgere, der ikke tidligere har fået bevilget tilskud til nedbringelse af skolepengebetaling fra Fordelingssekretariatet:


I månederne august, september, oktober, november, december og januar bliver den ordinære skolepengebetaling opkrævet, altså det fuld beløb uden fradrag af fripladstilskud.


Opkrævningerne for februar, marts, april, maj og juni vil være reguleret med det af Fordelingssekretariatet bevilgede tilskud, således at årets samlede tilskud fordeles på disse sidste fem måneder i skoleåret.


For ansøgere, der tidligere har fået bevilget tilskud til nedbringelse af skolepengebetaling fra Fordelingssekretariatet:


I månederne august, september, oktober, november, december og januar opkræves den ordinære betaling fratrukket det i det sidste skoleåret af Fordelingssekretariatet bevilgede månedlige fripladstilskud (acontofradrag).


Opkrævningerne for februar, marts, april, maj og juni vil være reguleret med det i skoleåret bevilgede tilskud. Således at det samlede tilskud for skoleåret er udbetalt ved skoleårets afslutning.


Såfremt der ikke tilkendes tilskud for skoleåret, vil aconto fradraget blive opkrævet sammen med skolepengene i februar og frem til og med juli måned i skoleåret. Beløb op til 200,- kr. opkræves som et beløb.


Udfyld venligst skemaet omhyggeligt. Det er vigtigt at udfylde alle rubrikker. Følg anvisningen på bagsiden af skemaet nøje. Ansøgninger,som er mangelfuldt udfyldt,vil blive returneret til ansøger.


Information og ansøgningsmateriale vedr. det kommende skoleår forventes udsendt i maj/juni måned i det indeværende skoleår.


Den endelige fripladsbevilling vil fremgå af opkrævningen eller Nets-oplysningerne. Afslag meddeles direkte via mail.


Skolebuskort


Buskortet udstedes til strækningen fra bopæl til skole og retur.


Find evt. zonekort på www.sydtrafik.dk eller på www.midttrafik.dk


Skolen opkræver forældrebetalingen for buskortet hos forældrene via PBS i oktober måned sammen med skolepengene. Hvis buskortet udleveres senere opkræves betaling i den efterfølgende måned.


Forældrebetalingen kan variere alt efter trafikselskab (Sydtrafik eller Midttrafik) samt forskellige priser på børne- og voksenkort (børn under 16 år). Reglerne for skolekortets gyldighed er de samme som for periodekort.


Erstatningskort (for bortkomne kort) oprettes for et gebyr. Erstatningskort refunderes dog ikke med mindre både originalkort samt erstatningskort indsendes til busselskabet.


Buskortet kan selvfølgelig også bestilles af forældrene selv direkte hos trafikselskabet. I så tilfælde giver skolen ikke tilskud.


Ikke udleverede kort refunderes med fradrag af et gebyr, hvis disse kort returneres til trafikselskabet inden udgangen af august måned.


Såfremt nærmere redegørelse eller vejledning ønskes kan henvendelse rettes til skolens kontor.


Tilskud fra skolen til skolebuskort:
2 zoner: 0,-
3 zoner: 1.100,-
4 zoner: 2.100,-
5 zoner og derover: 3.000,-


Tilskuddet dækker et helt skoleår.


Forsikring


Skolen er ikke dækket af en fælles forsikring. Således hæfter eleven selv for ansvarsskader i forbindelse med skolehverdagen, ture ud af huset, lejrskoleophold og deslige. Her vil en almindelig ulykkes- eller familieforsikring dække det meste.

Skolelørdage

 

Vi har fem skolelørdage om året: Altid den første lørdag efter skolestart i august, en skolelørdag i starten af november samt lørdagen før 1. søndag i advent, hvor skolen holder Julebazar. Derudover falder der en skolelørdag i marts og en i maj, hvor der afholdes Majfest.


Almindeligvis er det kun eleven, der skal deltage i skolelørdag, men af og til er forældre også iniviteret. Dette vil blive meldt særskilt ud.


Hvis eleven er forhindret i at deltage på en skolelørdag, skal der meldes afbud til klasselæreren, da der er mødepligt disse dage.

Leje af skolens lokaler

 

Nærmere information omkring leje af skolens lokaler findes her: Aktuel prisliste og Regler vedr. leje.


Ønsker I at leje skolens lokaler så kontakt kontoret for yderlige information.


Bemærk at skolens område er alkohol- og røgfrit. Dette gælder også ved lån af skolen til festlige sammenkomster.


Praktikforløb


Praktikforløb kan aftales i 8. og 9. klasse i samarbejde med klasselærer og uu-vejleder.

Forældrerengøring


Skolens rengøring varetages af forældrene.


Rengøringen består af den indendørs nødvendige rengøring, der fortrinsvis bliver udført i weekenden.


Hovedrengøring udføres 2 gange om året i fællesskab med flere forældre fra klassen.


En familie rengør kun for ét barn, selvom man har flere børn på skolen.


Antallet af rengøringer for en familie pr. skoleår kan variere, men er for tiden ca. 5-6 gange.


Hver klasse vælger en rengøringsrepræsentant, der sammen med de øvrige rengøringsrepræsentanter fordeler rengøringsopgaverne.


Ferie- og lukkedage


Har du brug for et overblik over skolens ferie- og lukkedage, samt SFO-feriepasning, så klik her:

Relevante links

Naturbørnehaven Birkely
Sukkertoppen 4, 7100 Vejle
Åbningstider: kl. 07.00 - 16.30.
Kontakt børnehaven tlf. 75830320
kontoret@steinerskolen-vejle.dk


Børnehaven Stjerneblomsten
børnehave og vuggestue
Bygden 65, 7100 Vejle
tlf. 75723407
www.stjerneblomsten.dk


Steinerskolerne i Danmark

www.steinerskoler.dk/


Antroposofisk Selskab Danmark
asd@mail.tele.dk
www.antroposofi.dk
www.rudolfsteiner.dk


Sanduko
Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde
Ibækvej 202
7100 Vejle
Tlf. 75837330
sanduko@mail.tele.dk
www.sanduko.dk

Antroposofisk Selskabs arrangementskalender:
www.antroposofisk-kalender.dk


Antroposofisk internetportal:
www.anthromedia.net


Audonicon; Bøger og legetøj, bogsalg, kurser og andre arrangementer, 
www.audonicon.dk


Solspejlet; Legetøj, bøger, kosmetik m.m., 
www.solspejlet.dk


Uddannelse
www.steinerseminar.dk
www.steinerseminariet.dk
www.opdragelseskunst.dk


Marjatta
www.marjattaseminarium.dk


Job
www.steinerjob.eu